Reklama
CIECHANOWSKITEMAT DNIAWIADOMOŚCI

Starosta bez możliwości zabrania głosu

Reklama

Sześcioro radnych powiatu ciechanowskiego złożyło na wtorkowej nadzwyczajnej sesji wniosek o odwołanie starosty Joanny Potockiej-Rak.

Spekulacje na temat odwołania trwały od momentu opuszczenia przez nią szeregów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pod złożonym wnioskiem podpisali się radni Łukasz Lewandowski, Sławomir Morawski i Wojciech Rykowski z PSL oraz Barbara Kornatowska, Tadeusz Wieczorek i Jan Kaluszkiewicz z PiS.

Ten ostatni jest w kuluarowych rozmowach typowany na nowego starostę.

 

W obszernym uzasadnieniu wniosku radni zarzucają staroście m.in. niegospodarność i dyktatorski styl zarządzania. Przewodniczący rady Sławomir Morawski odmówił staroście zabrania głosu w sprawie złożonego wniosku.

 

Na wtorkowej sesji obecna była spora grupa mieszkańców. Część z nich również chciała zabrać głos, ale pozbawiono ich tej możliwości. To ma być demokracja? – pyta mieszkanka Ciechanowa Ewa Jagiełło.

 

Zdaniem starosty Joanny Potockiej-Rak wniosek zawiera pomówienia i półprawdy, na które chciała oficjalnie odpowiedzieć.

 

Joanna Potocka-Rak szerzej wypowie się na ten temat na naszej antenie w środowej audycji Gość Radia 7 po godz. 16:00.

Głosowanie w sprawie odwołania starosty i całego zarządu powiatu odbędzie się na grudniowej sesji. Głosowanie będzie tajne. Do odwołania starosty potrzebnych jest 13 głosów. Kluby radnych PiS i PSL liczą w sumie w tej chwili 10 radnych, więc do odwołania starosty wnioskodawcy potrzebują wsparcia innych. Pozostałe kluby w radzie to Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze liczące 4 radnych, nowo powstały klub WiR z 4 radnymi, Platforma Obywatelska z dwoma radnymi i stawkę zamyka klub Prawi i Solidarni z jednym mandatem.

Wniosek radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego, stanowiących co najmniej 1/4 ustawowego składu rady o odwołanie Starosty Ciechanowskiego

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) kierując się troską o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań samorządu powiatowego i jego rozwój oraz zaniepokojeniem radnych wywołanym utratą większości w radzie wnosimy o odwołanie Pani Joanny Potockiej- Rak z funkcji Starosty Ciechanowskiego.

Uzasadnienie

Pani Joanna Potocka-Rak została wybrana na starostę ciechanowskiego w listopadzie 2018 r., stając na czele Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. Na początku października 2022 r. utraciła ostatecznie zaufanie radnych. W ocenie radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego wnioskujących o odwołanie starosty, dalsze sprawowanie przez nią funkcji starosty budzi obawy o skuteczne i rzetelne kierowanie pracami zarządu powiatu, zapewniające realizację zadań publicznych powiatu. Mamy chociażby do czynienia z niedokończonymi inwestycjami, gdzie wykonawcy zeszli z placu budowy czy brakiem realizacji obiecywanej przez starostę modernizacji drogi powiatowej (ul. Leśna w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice). Ponadto Starosta nie uwzględnia w kreowaniu polityki Powiatu postulatów radnych. Współpraca nie ma partnerskiego charakteru, a w zasadzie nie ma żadnej konstruktywnej współpracy.

Joanna Potocka-Rak jako Starosta Ciechanowski prezentuje dyktatorski styl zarządzania, kreując tylko swoją własną osobę kosztem zapewnienia warunków dla rozwoju powiatu. W ocenie wnioskodawców również bardzo krytycznie należy ocenić politykę kadrową w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie oraz na stanowiskach kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Od dłuższego czasu pojawiają się zastrzeżenia, co do prowadzonej polityki zatrudnienia, sposobu traktowania pracowników, racjonalności gospodarowania zasobami ludzkimi, jak również naruszania praw pracowniczych w kierowanym przez Starostę jako kierownika Starostwa Powiatowego, urzędzie. Wątpliwe działania Starosty wykonującej czynności z zakresu prawa w imieniu pracodawcy samorządowego, doprowadziły do powstania konkretnych negatywnych skutków m.in. finansowych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, a w konsekwencji dla budżetu powiatu, związanych z koniecznością wypłaty m.in. zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu wynagrodzenia za pracę, odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz związanych z tym dodatkowych świadczeń, w tym chorobowych, w wysokości ponad 80 000 zł plus pochodne, kosztów postępowania sądowego w wysokości 12 269,15 zł i samych odsetek za opóźnienie w wysokości 12 233,40 zł. To jest ewidentna szkoda dla budżetu powiatu, której nie łamiąc prawa pracy, można było uniknąć. Podobnie negatywne skutki finansowe były wynikiem niezgodnego z prawem, co potwierdził zarówno Wojewoda Mazowiecki, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jak i Naczelny Sąd Administracyjny, odwołania przez zarząd powiatu ciechanowskiego na czele z Joanną Potocką-Rak, dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie. Zaniepokojenie radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego jest tym większe, że stwierdzenie nieważności uchwały o odwołaniu ze stanowiska dyrektora rodzi skutki prawne w postaci dodatkowych roszczeń odszkodowawczych wobec budżetu powiatu. O tym, że nie są to próżne obawy świadczy fakt, że prawomocnym wyrokiem Sądu już zasądzono tytułem odszkodowania dla odwołanego z naruszeniem prawa dyrektora, odszkodowanie w wysokości 29 904,00 zł, koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego 7 686,40 zł, a toczą się kolejne procesy o odszkodowanie w wysokości ponad 100 000 zł o ochronę dóbr osobistych, w tym zasądzenie kwoty 20 000 zł na cel społeczny. Kolejna kwota 11 444,40 zł (kwota należności głównych) od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Starosta powinien stać na straży przestrzegania prawa, w tym szczególnie prawa pracy, a nie je łamać i narażać powiat na szkody zarówno finansowe, jak i wizerunkowe.
Jako radni Rady Powiatu Ciechanowskiego nie możemy bezczynnie czekać na kolejne przejawy łamania prawa i kolejne tego finansowe konsekwencje.

Równie krytycznie należy ocenić sposób i rzetelność udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi są niepełne i wymijające. W sprawozdaniu z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami znajdują się tylko wybiórcze, cząstkowe informacje, nie dające radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego rzetelnych danych w istotnych dla powiatu kwestiach prawnych, organizacyjnych i finansowych. Rada Powiatu nie jest informowana o wielu ważnych kwestiach, co powoduje trudności w wykonywaniu jej funkcji kontrolnej w stosunku do zarządu powiatu.

Pozostawienie Pani Joanny Potockiej-Rak na stanowisku starosty grozi stagnacją i brakiem rozwoju Powiatu Ciechanowskiego oraz dalszym niegospodarnym zarządzaniem finansami. Powyższe powoduje, że wniosek niniejszy jest uzasadniony i konieczny.

Komentarz starosty Joanny Potockiej- Rak.

(…) 6 Radnych Rady Powiatu złożyło wniosek o odwołanie Starosty Ciechanowskiego.

Wniosek został podpisany przez:
1. Sławomira Morawskiego PSL
2. Jana Andrzeja Kaluszkiewicza PiS
3. Wojciecha Rykowskiego PSL
4. Barbarę Kornatowską PiS
5. Łukasza Lewandowskiego PSL
6. Tadeusza Wieczorka PiS

Jak się okazuje, jedyną legitymacją do sprawowania funkcji Starosty Ciechanowskiego, powinna być legitymacja partyjna.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na moją rezygnację z członkostwa w PSL i to jest jedyny faktyczny powód dla którego od ponad miesiąca jest urządzany serial pomówień, publicznego obrażania mnie, nawoływania do zrezygnowania z funkcji Starosty, czy wyrzucenie z Klubu w Radzie Powiatu.

Jasno już się wypowiedziałam w tej kwestii, że nie zamierzam rezygnować z funkcji Starosty, ale kontynuować inwestycje i inicjatywy, które zapoczątkowaliśmy 4 lata temu i dzięki którym Powiat Ciechanowski zaczął funkcjonować jak samorząd, a nie jak urząd rodem z czasów PRL.

Dziś potrzebujemy spokoju i stabilizacji, także, a może przede wszystkim lokalnie. Ale jak się okazuje, w tak niepewnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, głównym wrogiem w Powiecie Ciechanowskim nie jest kryzys czy wojna, ale… kobieta.

Wniosek zawierający pomówienia i półprawdy do których się również szczegółowo we właściwym czasie odniosę, podpisany przez w/w Radnych, kończy się stwierdzeniem: „Pozostawienie Pani Joanny Potockiej-Rak na stanowisku starosty grozi stagnacją i brakiem rozwoju Powiatu Ciechanowskiego oraz dalszym niegospodarnym zarządzaniem finansami”.

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas. Aby to zrobić, zaznacz wybrany fragment, a następnie wciśnij jednocześnie klawisze„Ctrl” i „Enter”.

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Edyta Szewczyk

dziennikarz, wydawca

Więcej wiadomości z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów:

Wdrożyliśmy RODO, używamy cookies - korzystając ze strony zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close